X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼M̼r̼.̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼4̼.̼

̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼0̼4̼ ̼v̼à̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼a̼m̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼L̼â̼u̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼C̼á̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼

̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼L̼â̼u̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼C̼á̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼s̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

̼M̼X̼H̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼i̼ ̼d̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼i̼ ̼d̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼R̼a̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ù̼m̼ ̼b̼e̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼e̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼h̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼s̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼2̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼:̼ ̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!