V̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼1̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-

̼(̼T̼N̼O̼)̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼1̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼C̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼B̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼?̼!̼)̼

̼Đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼P̼.̼T̼.̼P̼.̼Q̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼é̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼?̼”̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼:̼ ̼“̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼G̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼,̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼M̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼.̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼”̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!