V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼Y̼.̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼8̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼”̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼Y̼.̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼V̼.̼T̼.̼Y̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼)̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼.̼ạ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼y̼.̼ế̼u̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼V̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼â̼m̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼Y̼.̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

V̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼â̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Y̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼”̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼h̼o̼.̼ả̼n̼g̼ ̼h̼.̼ố̼t̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼.̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ổ̼n̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼h̼.i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

v̼à̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼c̼…̼ ̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼é̼p̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼ắ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼.̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ẩ̼y̼.̼ ̼ ̼

̼C̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼:̼

Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼.̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼.̼y̼ ̼h̼i̼.̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼.̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼a̼m̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼V̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼v̼ậ̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼”̼,̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼

̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼

n̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼

̼V̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼l̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼”̼m̼.̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼.̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼

Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼

̼V̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼”̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼;̼ ̼l̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ọ̼n̼;̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼d̼ụ̼i̼;̼

̼l̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼r̼ả̼ ̼t̼.̼h̼ù̼…̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!