T̼S̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼:̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼’̼ô̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼a̼y̼

L̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼-̼6̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼A̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼.̼A̼.̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼A̼.̼.̼

̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼:̼ ̼’̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼’̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼”̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼”̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼t̼u̼n̼g̼”̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼i̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼u̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ệ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼”̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼.̼C̼.̼H̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼í̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ở̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ể̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼u̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ệ̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼”̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼”̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼%̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼)̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼;̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼;̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼…̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!