T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼

B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼v̼í̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ỗ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼

M̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

M̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼P̼L̼O̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!