T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼5̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼5̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼B̼-̼0̼1̼0̼.̼2̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼

̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼8̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼,̼ ̼C̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼Đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼L̼ư̼̼u̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼N̼a̼ ̼R̼ì̼̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼̼̼c̼ ̼K̼a̼̣̼n̼)̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼C̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼”̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼

̼T̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼̼ ̼t̼ô̼̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼B̼-̼0̼6̼2̼.̼5̼3̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼̼̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼T̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼Đ̼ô̼̣̼̼i̼ ̼T̼T̼K̼S̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼̼̼c̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼5̼,̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼H̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼̼̼n̼ ̼T̼T̼K̼S̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ô̼̣̼̼,̼ ̼C̼u̼̣̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ô̼̣̼̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼̼̼,̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼t̼ờ̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼b̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼̣̼ ̼b̼ổ̼̼̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼̼ ̼g̼i̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼t̼ờ̼̼̼,̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼c̼ử̼̼̼a̼ ̼c̼ố̼̼̼ ̼t̼h̼ủ̼̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼t̼ờ̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼b̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼̣̼ ̼b̼ổ̼̼̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼̼ ̼g̼i̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼t̼ờ̼̼̼,̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼c̼ử̼̼̼a̼ ̼c̼ố̼̼̼ ̼t̼h̼ủ̼̼.̼

̼M̼ă̼̣̼̼c̼ ̼d̼ù̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼m̼ở̼̼̼ ̼c̼ử̼̼̼a̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼p̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼r̼ồ̼̼̼i̼ ̼t̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼ố̼̼̼c̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼t̼r̼ố̼̼̼n̼.̼ ̼L̼â̼̣̼̼p̼ ̼t̼ứ̼̼̼c̼,̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼̼̼t̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼b̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼H̼ư̼̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼̼n̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼̼;̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼s̼ơ̼̼̣̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼̼m̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼r̼ồ̼̼̼i̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!