T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼1̼0̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼7̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼8̼ ̼t̼o̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼

g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼e̼n̼t̼r̼a̼l̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼A̼g̼e̼n̼c̼y̼ ̼(̼C̼N̼A̼)̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼T̼s̼a̼i̼ ̼I̼n̼g̼-̼w̼e̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼

n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ậ̼t̼.̼/̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!