S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼:̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼à̼ ̼d̼â̼m̼

C̼h̼ị T̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ịn̼h̼, h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị c̼ò̼n̼ gi̼ữ̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼ằ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g m̼i̼n̼h̼ s̼ư̼ T̼ t̼à̼ d̼â̼m̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ t̼ê̼n̼ N̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ô̼ n̼à̼y m̼a̼n̼g t̼h̼a̼i̼, T̼r̼í̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼ẻ̼.

̼Ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼à̼i̼ —̼ C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ư̼ơ̼n̼g S̼ơ̼ (̼T̼p.H̼u̼ế̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ —̼ H̼u̼ế̼)̼ m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y b̼ị t̼ố̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ph̼ụ n̼ữ̼.

T̼r̼o̼n̼g l̼ầ̼n̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ ô̼n̼g T̼à̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼, t̼ừ̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ị V̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ s̼ư̼ T̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼, s̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q b̼ị gi̼ả̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼.

T̼ờ̼ Đ̼ấ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ d̼ẫ̼n̼ l̼ờ̼i̼ ô̼n̼g T̼à̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ư̼ơ̼n̼g S̼ơ̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ b̼a̼n̼ qu̼ả̼n̼ t̼r̼ị c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q (̼ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ư̼ơ̼n̼g S̼ơ̼, T̼p.H̼u̼ế̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ —̼ H̼u̼ế̼)̼. Ô̼n̼g T̼à̼i̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ịn̼h̼, c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y T̼.p.T̼ —̼ gi̼á̼m̼ t̼ự̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q, n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼ố̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ph̼ụ n̼ữ̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p v̼ớ̼i̼ b̼à̼ c̼o̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼.

T̼r̼o̼n̼g l̼ầ̼n̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ ô̼n̼g T̼à̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼, t̼ừ̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ị V̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ s̼ư̼ T̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼, s̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q b̼ị gi̼ả̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼.

̼C̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g T̼à̼i̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y T̼ b̼ị “t̼ố̼”, n̼h̼ằ̼m̼ b̼ả̼o̼ đ̼ả̼m̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ã̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ c̼á̼c̼ h̼o̼ạt̼ đ̼ộ̼n̼g t̼r̼ấ̼n̼ a̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ m̼a̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g, t̼ạo̼ n̼ê̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼n̼g.

̼V̼ị C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼h̼ê̼m̼, c̼h̼ù̼a̼ X̼.q đ̼ã̼ c̼ó̼ t̼ừ̼ l̼â̼u̼ đ̼ờ̼i̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y, c̼h̼a̼ c̼ủ̼a̼ s̼ư̼ T̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ t̼h̼ầ̼y c̼ú̼n̼g v̼à̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ô̼n̼g c̼o̼i̼ c̼h̼ù̼a̼ n̼à̼y. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ gi̼á̼m̼ t̼ự̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q, s̼ư̼ T̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼a̼ gử̼i̼ v̼à̼o̼ t̼u̼ t̼ại̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ù̼a̼ ở̼ T̼p.N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g (̼K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼)̼. N̼go̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị t̼ố̼ “qu̼a̼n̼ h̼ệ̼” v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ph̼ụ n̼ữ̼, s̼ư̼ T̼ c̼ũ̼n̼g t̼ừ̼n̼g b̼ị n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ở̼ l̼à̼n̼g t̼ố̼ l̼ấ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼a̼i̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, t̼r̼o̼n̼g l̼ầ̼n̼ h̼i̼ế̼m̼ h̼o̼i̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼, s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y T̼.p.T̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ị V̼ t̼ừ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼ t̼u̼ t̼ậ̼p t̼ại̼ c̼h̼ù̼a̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, t̼r̼o̼n̼g l̼ầ̼n̼ h̼i̼ế̼m̼ h̼o̼i̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼, s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y T̼.p.T̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ị V̼ t̼ừ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼ t̼u̼ t̼ậ̼p t̼ại̼ c̼h̼ù̼a̼. V̼ề̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ t̼r̼a̼i̼ gá̼i̼ gi̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼, s̼ư̼ T̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ ph̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ t̼ờ̼ D̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ r̼ằ̼n̼g, t̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼u̼ t̼ậ̼p ở̼ c̼h̼ù̼a̼, c̼h̼ị V̼ c̼ó̼ n̼ả̼y s̼i̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y n̼h̼ư̼n̼g ô̼n̼g v̼ẫ̼n̼ gi̼ữ̼ t̼â̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g.

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ v̼ề̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g t̼r̼o̼n̼g đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị V̼, s̼ư̼ T̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gu̼ồ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼, c̼h̼ị V̼ đ̼ã̼ ph̼á̼t̼ t̼â̼m̼ c̼ú̼n̼g d̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ù̼a̼, n̼h̼ư̼n̼g s̼ự̼ đ̼ó̼n̼g gó̼p c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị V̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ế̼n̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ h̼ơ̼n̼ 2̼,5̼ t̼ỷ̼ đ̼ồ̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼h̼ị n̼à̼y n̼ê̼u̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ơ̼n̼.

S̼ư̼ T̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị V̼ c̼ó̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ gâ̼y r̼ố̼i̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼a̼n̼g c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ ở̼ c̼h̼ù̼a̼. T̼h̼e̼o̼ s̼ư̼ T̼, s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y x̼u̼ấ̼t̼ ph̼á̼t̼ t̼ừ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị V̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y c̼h̼ị n̼à̼y m̼ở̼ h̼à̼n̼g ở̼ c̼h̼ợ̼ n̼ê̼n̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ gâ̼y s̼ự̼

D̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ d̼ẫ̼n̼ l̼ờ̼i̼ c̼h̼ị V̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ịn̼h̼, b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ị c̼ó̼ đ̼ầ̼y đ̼ủ̼ b̼ằ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g đ̼ể̼ c̼h̼ứ̼n̼g m̼i̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g gì̼ m̼ì̼n̼h̼ ph̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ v̼ề̼ s̼ư̼ T̼ l̼à̼ đ̼ú̼n̼g s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ n̼gu̼ồ̼n̼ n̼à̼y, c̼h̼ị T̼.T̼.M̼.T̼ —̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ k̼ý̼ t̼ê̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ư̼ c̼á̼c̼h̼ l̼à̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ị V̼ ph̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ l̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ đ̼ú̼n̼g.

̼C̼h̼ị T̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ịn̼h̼ v̼ớ̼i̼ ph̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ t̼ờ̼ D̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị c̼ò̼n̼ gi̼ữ̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼ằ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g m̼i̼n̼h̼ s̼ư̼ T̼ t̼à̼ d̼â̼m̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ t̼ê̼n̼ N̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ n̼à̼y m̼a̼n̼g t̼h̼a̼i̼.

̼C̼h̼ị T̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y, v̼ì̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y n̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ị đ̼ã̼ l̼à̼m̼ ầ̼m̼ ĩ̼ t̼ại̼ c̼h̼ù̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼.

T̼h̼e̼o̼ h̼ò̼a̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g T̼h̼í̼c̼h̼ Đ̼ứ̼c̼ T̼h̼a̼n̼h̼, T̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ t̼r̼ị s̼ự̼ gi̼á̼o̼ h̼ộ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼, v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ gâ̼y ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g đ̼ế̼n̼ ph̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼, n̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q l̼à̼ c̼h̼ù̼a̼ l̼à̼n̼g n̼ê̼n̼ t̼h̼ẩ̼m̼ qu̼yề̼n̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ v̼ề̼ l̼à̼n̼g, B̼a̼n̼ t̼r̼ị s̼ự̼ gi̼á̼o̼ h̼ộ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ắ̼m̼ qu̼yề̼n̼ gi̼á̼m̼ h̼ộ̼ c̼h̼ù̼a̼ n̼à̼y.

H̼ò̼a̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g T̼h̼í̼c̼h̼ Đ̼ứ̼c̼ T̼h̼a̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼, n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ t̼u̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼r̼a̼i̼ gá̼i̼ l̼à̼ ph̼ạm̼ gi̼ớ̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g ở̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ c̼h̼ù̼a̼ l̼à̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g “c̼h̼a̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ c̼o̼n̼ n̼ố̼i̼”. C̼ụ t̼h̼ể̼, s̼ư̼ t̼r̼ụ t̼r̼ì̼, gi̼á̼m̼ t̼ự̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼ù̼a̼ n̼à̼y v̼ẫ̼n̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼r̼a̼i̼ gá̼i̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ v̼à̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼a̼ qu̼a̼ đ̼ờ̼i̼ t̼h̼ì̼ c̼o̼n̼ t̼h̼a̼y c̼h̼a̼ t̼r̼ô̼n̼g c̼o̼i̼ c̼h̼ù̼a̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ơ̼n̼ gử̼i̼ đ̼ế̼n̼ B̼a̼n̼ t̼r̼ị s̼ự̼ gi̼á̼o̼ h̼ộ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼, c̼h̼ị V̼ t̼ố̼ s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y T̼.p.T̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ s̼a̼i̼ t̼r̼á̼i̼.

̼C̼h̼ị V̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ơ̼n̼ r̼ằ̼n̼g, n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼9̼ c̼h̼ị n̼à̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼ư̼ c̼ô̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼ v̼ề̼ c̼h̼ù̼a̼ X̼.q gi̼e̼o̼ d̼u̼yê̼n̼ gó̼p ph̼ư̼ớ̼c̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, c̼h̼ị V̼ ph̼á̼t̼ t̼â̼m̼ c̼ú̼n̼g d̼ư̼ờ̼n̼g h̼ơ̼n̼ 2̼,5̼ t̼ỷ̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ l̼à̼m̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ù̼a̼.

̼S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ c̼h̼ị đ̼ế̼n̼ t̼u̼ t̼ậ̼p ở̼ c̼h̼ù̼a̼, s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y T̼ n̼ả̼y s̼i̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị. C̼ó̼ l̼ầ̼n̼ s̼ư̼ T̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ v̼à̼o̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị V̼ l̼ú̼c̼ 4̼h̼ s̼á̼n̼g, c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị V̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ gâ̼y r̼ố̼i̼. M̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ s̼a̼u̼, m̼ê̼ m̼u̼ộ̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ s̼ư̼ T̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị V̼ l̼y h̼ô̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g.

S̼ư̼ T̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ở̼ c̼h̼ị V̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼ đ̼ể̼ â̼n̼ á̼i̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ “h̼à̼n̼h̼ s̼ự̼” n̼ga̼y t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ù̼a̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼y h̼ô̼n̼, c̼h̼ị s̼ố̼n̼g v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ T̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g. S̼ư̼ T̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ở̼ c̼h̼ị V̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼ đ̼ể̼ â̼n̼ á̼i̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ “h̼à̼n̼h̼ s̼ự̼” n̼ga̼y t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ù̼a̼. K̼h̼i̼ c̼h̼ị V̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ T̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y k̼h̼u̼yê̼n̼ c̼h̼ị ph̼á̼ b̼ỏ̼ t̼h̼a̼i̼ n̼h̼i̼.

̼C̼h̼ị V̼ c̼ũ̼n̼g “t̼ố̼” n̼go̼à̼i̼ c̼h̼ị V̼, s̼ư̼ T̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼r̼a̼i̼ gá̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ph̼ụ n̼ữ̼ k̼h̼á̼c̼.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!