R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼:̼ ̼C̼ố̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼
̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼T̼ố̼i̼ ̼9̼-̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼m̼)̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼”̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼H̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼.̼.̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼”̼T̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼u̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼à̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼”̼T̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!