Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼

̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼è̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼.̼

̼C̼ả̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ả̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼o̼è̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼5̼h̼3̼0̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ă̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼
Co̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼
̼N̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼ú̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼“̼N̼ó̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼a̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼’̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼e̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼”̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼a̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼.̼.̼.̼

̼“̼C̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼ ̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼7̼B̼-̼0̼0̼3̼.̼4̼3̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼C̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼4̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼ ̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!