P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼h̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼P̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼h̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ạ̼c̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼;̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼;̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼8̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼D̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼m̼á̼t̼-̼x̼a̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼b̼i̼-̼a̼,̼ ̼s̼p̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼;̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼;̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼4̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼)̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼y̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ạ̼c̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼,̼ ̼F̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼;̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼1̼2̼8̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼,̼ ̼F̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼,̼ ̼F̼3̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼0̼

̼P̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼7̼5̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼;̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!