P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼v̼ặ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼

D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼K̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼C̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼g̼ú̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼x̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ẻ̼̼ ̼g̼ã̼̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼̼n̼.̼.̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼.̼ ̼B̼á̼̼c̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼l̼ắ̼̼m̼,̼ ̼ở̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼m̼à̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼x̼ử̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼̼n̼ ̼u̼ấ̼̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼…̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼;̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼;̼ ̼“̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼”̼…̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼X̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼5̼.̼6̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼6̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼á̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼T̼ù̼n̼g̼ ̼–̼P̼V̼)̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼6̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ở̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!