N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ d̼ã̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ b̼ị̼ l̼ậ̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼ t̼/ử̼ v̼.o̼.n̼g̼.̼

S̼á̼n̼g̼ n̼a̼y̼ (̼2̼3/̼7̼)̼,̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼ô̼ K̼i̼m̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ P̼h̼ú̼ K̼h̼ê̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ P̼h̼ó̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼à̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ h̼o̼á̼ v̼à̼ T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼ t̼/ử̼ v̼.o̼.n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ d̼ã̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ b̼ị̼ l̼ậ̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼ t̼/ử̼ v̼.o̼.n̼g̼.̼

Đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ P̼h̼ó̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼/ử̼ v̼.o̼.n̼g̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼1̼h̼3̼0̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼2/̼7̼,̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ậ̼p̼ C̼h̼ắ̼t̼,̼ x̼ã̼ P̼h̼ú̼ K̼h̼ê̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ ô̼n̼g̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼u̼ấ̼n̼,̼ P̼h̼ó̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼ v̼à̼ b̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼â̼m̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ v̼à̼ T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ K̼h̼ê̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ơ̼i̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ r̼a̼ đ̼ậ̼p̼ C̼h̼ắ̼t̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ b̼ị̼ l̼ậ̼t̼.̼

̼”̼Đ̼o̼à̼n̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼â̼m̼ c̼ó̼ 7̼ -̼ 8̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ b̼ị̼ l̼ậ̼t̼,̼ a̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ơ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ì̼ n̼ư̼ớ̼c̼ s̼â̼u̼ v̼à̼ c̼ố̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ị̼ T̼â̼m̼ n̼ê̼n̼ c̼ả̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ớ̼i̼ b̼ị̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼,̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼è̼o̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼i̼ n̼g̼ắ̼m̼ c̼ả̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼,̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼è̼o̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼i̼ n̼g̼ắ̼m̼ c̼ả̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ 2̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ì̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ b̼ị̼ l̼ậ̼t̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ h̼ô̼ h̼o̼á̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼.̼ Đ̼ế̼n̼ h̼ơ̼n̼ 2̼3̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ đ̼ộ̼i̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼ đ̼ế̼n̼ m̼ớ̼i̼ v̼ớ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ h̼ô̼ h̼o̼á̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼.̼ Đ̼ế̼n̼ h̼ơ̼n̼ 2̼3̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ đ̼ộ̼i̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼ đ̼ế̼n̼ m̼ớ̼i̼ v̼ớ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼o̼ r̼ạ̼n̼g̼ s̼á̼n̼g̼ 2̼2̼/̼7̼.̼ C̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ n̼à̼y̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼.̼

2 bảo vệ тάт liên tiếp vào mặt tài xế công nghệ: “Mày có biết đây là chỗ làm пɦ¡ệɱ ʋụ không?”

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một video ghi lại cảnh một tài xế Grab bị 2 người mặc đồng phục bảo vệ dân phòng m-ắng ch-ửi và đ̼-á̼n̼h̼ tới tấp vào mặt.

Tài xế Grab bị 2 người được cho là bảo vệ dân phòng đ̼-á̼n̼h̼ tới tấp vào mặt. (Ảnh cắt từ clip)

Clip trên vừa được một số tài khoản Facebook đăng trên ‘Hội Grabbike Sài Gòn’ và nhóm ‘Tôi Là Dân Bình Tân‘. Chỉ trong chưa đầy 3 giờ, clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Trong clip, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ dân phố đứng chặn trước mặt tài xế Grab. Tài xế Grab dường như chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nên hỏi lại người đàn ông này là ‘Làm sao ạ?’ Nhưng chưa kịp dứt lời thì anh Grab đã bị người này giáng thẳng một cái t-át vào mặt.

Chỉ trong 3 giờ, clip đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

Choáng váng sau khi bị đ̼-á̼n̼h̼, một lúc sau tài xế Grab mới bình tĩnh và nói lại rằng ‘Anh đừng tưởng rằng mặc áo dân phòng là anh thích làm gì thì làm…’ Nhưng ngay sau đó, anh tiếp tục bị một người đàn ông khác cũng mặc áo dân phòng xông vào tát thêm một cái. Hai người đàn ông trên sau đó tiếp tục đứng quát tháo anh Grab.

Theo một số nguồn tin thì vụ việc trên xảy ra tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tài xế Grab đi giao hàng nhưng đậu xe không đúng chỗ nên đã bị dân phòng đ̼á̼n̼h̼.

Dù chưa rõ thực hư vụ việc, ai đúng ai sai nhưng việc làm của hai người được cho là bảo vệ dân phố trên đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Đa phần đều cho rằng dù tài xế Grab có sai thì là cán bộ nên bình tĩnh giải thích, nhắc nhở để anh xe ôm hiểu chứ không nên cậy quyền, hở chút là đ̼á̼n̼h̼ người dân.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!