N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼C̼T̼2̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼C̼o̼n̼s̼t̼r̼e̼x̼i̼m̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼C̼T̼2̼.̼

̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼Ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ó̼c̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ó̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼Ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼:̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼M̼ư̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼:̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼x̼é̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼…̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ế̼m̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!