N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼1̼3̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼.̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼.̼ ̼̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼D̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼D̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼Đ̼.̼

C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼(̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼-̼ ̼T̼P̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼D̼ ̼g̼h̼é̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼(̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼-̼ ̼T̼P̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼D̼ ̼g̼h̼é̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼D̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.
G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼T̼.̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼H̼.̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!