N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

 B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼K̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼)̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼Q̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼T̼.̼K̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼–̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼/̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

C̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼–̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼&̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

 c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼–̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼E̼C̼M̼O̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼a̼i̼ ̼E̼C̼M̼O̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼i̼ ̼E̼C̼M̼O̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼A̼R̼D̼S̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼:̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼:̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼(̼p̼h̼ế̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼a̼e̼m̼o̼p̼h̼i̼l̼u̼s̼ ̼i̼n̼f̼l̼u̼e̼n̼z̼a̼e̼ ̼…̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼(̼c̼ú̼m̼ ̼A̼ ̼H̼5̼N̼1̼,̼ ̼H̼1̼N̼1̼,̼ ̼S̼A̼R̼S̼…̼)̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼:̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼…̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼(̼p̼h̼ế̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼a̼e̼m̼o̼p̼h̼i̼l̼u̼s̼ ̼i̼n̼f̼l̼u̼e̼n̼z̼a̼e̼ ̼…̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼(̼c̼ú̼m̼ ̼A̼ ̼H̼5̼N̼1̼,̼ ̼H̼1̼N̼1̼,̼ ̼S̼A̼R̼S̼…̼)̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼S̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼E̼C̼M̼O̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼E̼C̼M̼O̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!