N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼

H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼

̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

̼V̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼3̼h̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼y̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼2̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼”̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼”̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼!̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼.̼ ̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼0̼ ̼-̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼”̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!