N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼

B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼o̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼
̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼)̼.̼

T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼
̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

Y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

T̼ò̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼)̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼o̼ ̼E̼m̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼a̼ ̼r̼ầ̼y̼.̼

đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼…̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!