L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼:̼ ̼“̼H̼ọ̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼V̼C̼ ̼l̼à̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼í̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼v̼a̼b̼a̼n̼d̼o̼c̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼é̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼é̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼̣̼t̼”̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼T̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼’̼M̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼d̼ạ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼’̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼N̼h̼í̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ế̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼s̼a̼o̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼d̼ạ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼s̼a̼o̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼‘̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼’̼”̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼s̼a̼o̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!