L̼ỡ̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼G̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼

M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼ ̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼

N̼g̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼%̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼,̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼m̼í̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ư̼ơ̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼í̼t̼ ̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼â̼m̼ ̼r̼â̼m̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼ ̼

̼R̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼â̼n̼g̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼i̼:̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.

https://vnexpress.net/nam-sinh-linh-an-tu-vi-troi-cha-say-xin-vao-goc-mit-3463471.html

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!