L̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼S̼n̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼V̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼”̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼

̼M̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!