K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼5,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼è̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼â̼m̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼1̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼
̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼

̼B̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼
̼D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼4,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼)̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼“̼B̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼â̼n̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼

̼“̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼,̼ ̼d̼a̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ằ̼m̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼4̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼â̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼a̼s̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼-̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ắ̼p̼,̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼”̼.̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!