H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼.̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼7̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼d̼o̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼G̼.̼H̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼.̼G̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼;̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼h̼o̼r̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼;̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼G̼.̼H̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼0̼9̼1̼3̼.̼7̼9̼8̼.̼9̼6̼3̼ ̼(̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼G̼.̼H̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼!̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼B̼.̼N̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼.̼G̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼!̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼G̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼B̼.̼N̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼.̼\̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!