Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼:̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼

x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼

V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼h̼á̼i̼ ̼t̼á̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼E̼m̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼

̼L̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼o̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼E̼m̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ộ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼…̼”̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼“̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼“̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!