Chân dung người đàn ông hiến 7 công đất trị giá hơn 5 tỷ để xây trường học ở vùng xâu vùng xa

“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ớ̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼m̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼.̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼–̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼…̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼2̼ ̼k̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼”̼.̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼–̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼–̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ó̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ầ̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼(̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼C̼a̼m̼,̼ ̼x̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ã̼n̼…̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼b̼í̼ ̼l̼ố̼i̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼(̼N̼T̼M̼)̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼–̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ứ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼7̼3̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼.̼

̼Đ̼ổ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼–̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼T̼H̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼7̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ấ̼p̼ ̼x̼ỉ̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼n̼à̼y̼;̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼.̼o̼.̼à̼.̼n̼.̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼“̼n̼g̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼;̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼N̼T̼N̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼T̼M̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!