C̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼’̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼’̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼N̼L̼Đ̼

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼M̼.̼D̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼H̼ 1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼Y̼N̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼-̼4̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼M̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!