C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼o̼”̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ể̼u̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ể̼u̼”̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼i̼a̼ ̼l̼ị̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼–̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼:̼

̼“̼M̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼*̼*̼*̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼M̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼á̼?̼”̼

̼B̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ể̼u̼”̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼o̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼“̼đ̼ể̼u̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼:̼

̼“̼M̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼T̼a̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼M̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼M̼à̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼o̼”̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼”̼:̼

̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼”̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼?̼”̼

̼“̼ ̼S̼a̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼”̼

̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!