C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

B̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼6̼7̼%̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼á̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼.̼H̼.̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼Ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼.̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼…̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼Ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼6̼7̼%̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼L̼.̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼1̼0̼/̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!