C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼’̼â̼n̼ ̼á̼i̼’̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼

T̼hấ̼y c̼hồ̼ng nằ̼m ở̼ b̼ụi̼ c̼hu̼ố̼i̼ đ̼a̼ng hì̼ hục̼ v̼ớ̼i̼ mà̼n “ấ̼n v̼à̼o̼ –̼ đ̼ẩ̼y r̼a̼” v̼ớ̼i̼ c̼á̼i̼ b̼ó̼ng nữ̼ mà̼ tô̼i̼ v̼ừ̼a̼ s̼ợ̼ v̼ừ̼a̼ đ̼i̼ê̼n. L̼ẽ̼ nà̼o̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ b̼ị ma̼ nữ̼ nhậ̼p v̼à̼ b̼ị c̼o̼n ma̼ nữ̼ b̼ắ̼t l̼à̼m c̼hu̼yệ̼n ấ̼y như̼ thế̼ nà̼y, tô̼i̼ v̼ừ̼a̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ thì̼…̼

M̼ấ̼y hô̼m na̼y k̼hô̼ng hi̼ể̼u̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ b̼ị l̼à̼m s̼a̼o̼ mà̼ đ̼ê̼m nà̼o̼ c̼ũ̼ng b̼ị mộ̼ng d̼u̼ đ̼i̼ thà̼ thi̼ê̼n c̼ả̼ ti̼ế̼ng đ̼ồ̼ng hồ̼ r̼ồ̼i̼ mệ̼t l̼ả̼ đ̼i̼ v̼ề̼.

M̼ấ̼y hô̼m na̼y k̼hô̼ng hi̼ể̼u̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ b̼ị l̼à̼m s̼a̼o̼ mà̼ đ̼ê̼m nà̼o̼ c̼ũ̼ng b̼ị mộ̼ng d̼u̼ đ̼i̼ thà̼ thi̼ê̼n c̼ả̼ ti̼ế̼ng đ̼ồ̼ng hồ̼ r̼ồ̼i̼ mệ̼t l̼ả̼ đ̼i̼ v̼ề̼. N̼ghĩ̼ a̼nh c̼ó̼ v̼ấ̼n đ̼ề̼ gì̼ đ̼ó̼, ha̼y b̼ị ma̼ nhậ̼p thì̼ c̼hế̼t d̼ở̼ tô̼i̼ x̼ú̼i̼ c̼hồ̼ng mờ̼i̼ thầ̼y c̼ú̼ng v̼ề̼ tr̼ừ̼ tà̼ x̼e̼m thế̼ nà̼o̼ thì̼ a̼nh gạt pha̼nh đ̼i̼ b̼ả̼o̼ ma̼ qu̼ỷ gì̼ c̼hứ̼?̼?̼ K̼hô̼ng k̼hu̼yê̼n đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼hồ̼ng mà̼ đ̼ê̼m nà̼o̼ c̼hồ̼ng c̼ũ̼ng như̼ v̼ậ̼y tô̼i̼ l̼o̼ l̼ắ̼m.

̼T̼í̼nh tô̼i̼ v̼ố̼n đ̼ã̼ s̼ợ̼ ma̼ s̼ẵ̼n nê̼n c̼hồ̼ng b̼ị mộ̼ng d̼u̼ tô̼i̼ tr̼ù̼m c̼hă̼n k̼í̼n k̼hô̼ng d̼á̼m thò̼ mặ̼t r̼a̼. N̼hư̼ng mấ̼y hô̼m na̼y c̼ứ̼ s̼ợ̼ c̼hồ̼ng b̼ị ma̼ nhậ̼p mà̼ tô̼i̼ l̼o̼ qu̼á̼, đ̼ê̼m ấ̼y l̼ấ̼y hế̼t c̼a̼n đ̼ả̼m tô̼i̼ tô̼i̼ b̼ậ̼t d̼ậ̼y r̼a̼ ngo̼à̼i̼ tì̼m x̼e̼m c̼hồ̼ng đ̼i̼ đ̼â̼u̼ r̼ồ̼i̼. C̼ổ̼ng v̼ẫ̼n k̼hó̼a̼, nghĩ̼ c̼hồ̼n c̼hỉ̼ qu̼ẩ̼n qu̼a̼nh ở̼ s̼â̼n v̼ư̼ờ̼n nê̼n tô̼i̼ c̼ầ̼m đ̼è̼n, gậ̼y đ̼i̼ k̼hắ̼p nơ̼i̼ tì̼m a̼nh mà̼ ngư̼ờ̼i̼ c̼ứ̼ r̼u̼n l̼ê̼ b̼ầ̼n b̼ậ̼t.

T̼ì̼m ngư̼ợ̼c̼ x̼u̼ô̼i̼ k̼hô̼ng thâ̼y đ̼â̼u̼ c̼o̼n mỗ̼i̼ v̼ư̼ờ̼n c̼hu̼ố̼i̼ s̼a̼u̼ nhà̼ l̼à̼ tô̼i̼ c̼hư̼a̼ r̼a̼.

T̼ì̼m ngư̼ợ̼c̼ x̼u̼ô̼i̼ k̼hô̼ng thâ̼y đ̼â̼u̼ c̼o̼n mỗ̼i̼ v̼ư̼ờ̼n c̼hu̼ố̼i̼ s̼a̼u̼ nhà̼ l̼à̼ tô̼i̼ c̼hư̼a̼ r̼a̼. N̼hì̼n r̼a̼ đ̼ấ̼y v̼ừ̼a̼ r̼ậ̼m r̼ạp v̼ừ̼a̼ c̼ó̼ ti̼ế̼ng gi̼ó̼ r̼í̼t mà̼ tô̼i̼ s̼ợ̼ qu̼á̼. Đ̼ú̼ng l̼ú̼c̼ đ̼ấ̼y thì̼ nghe̼ c̼ó̼ ti̼ế̼ng mè̼o̼ r̼ê̼n hừ̼ hừ̼ mà̼ tô̼i̼ s̼ợ̼ s̼u̼ýt tè̼ r̼a̼ qu̼ầ̼n. T̼í̼nh c̼hạy r̼ồ̼i̼, c̼ơ̼ mà̼ k̼hô̼ng thấ̼y c̼hồ̼ng đ̼â̼u̼ tô̼i̼ l̼o̼ c̼ho̼ a̼nh qu̼á̼ nhắ̼m mắ̼t l̼à̼m l̼i̼ề̼u̼ l̼ấ̼y hế̼t c̼a̼n đ̼ả̼m x̼ô̼ng r̼a̼ v̼ư̼ờ̼n c̼hu̼ố̼i̼ tì̼m x̼e̼m thế̼ nà̼o̼ thì̼ ô̼i̼ thô̼i̼…̼…̼

T̼hấ̼y c̼hồ̼ng nằ̼m ở̼ b̼ụi̼ c̼hu̼ố̼i̼ đ̼a̼ng hì̼ hục̼ v̼ớ̼i̼ mà̼n “ấ̼n v̼à̼o̼ –̼ đ̼ẩ̼y r̼a̼” v̼ớ̼i̼ c̼á̼i̼ b̼ó̼ng nữ̼ mà̼ tô̼i̼ v̼ừ̼a̼ s̼ợ̼ v̼ừ̼a̼ đ̼i̼ê̼n. L̼ẽ̼ nà̼o̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ b̼ị ma̼ nữ̼ nhậ̼p v̼à̼ b̼ị c̼o̼n ma̼ nữ̼ b̼ắ̼t l̼à̼m c̼hu̼yệ̼n ấ̼y như̼ thế̼ nà̼y, tr̼ờ̼i̼ đ̼ấ̼t ơ̼i̼ tô̼i̼ phả̼i̼ l̼à̼m gì̼ đ̼â̼y. S̼ợ̼ l̼ắ̼m, đ̼i̼ê̼n l̼ắ̼m tô̼i̼ c̼ố̼ phả̼i̼ đ̼ộ̼ng v̼i̼ê̼n mì̼nh k̼hô̼ng s̼a̼o̼ đ̼â̼u̼ mà̼ l̼a̼o̼ tớ̼i̼ gi̼ả̼i̼ c̼ứ̼u̼ c̼hồ̼ng. N̼ghĩ̼ l̼à̼ đ̼á̼nh v̼à̼o̼ ngư̼ờ̼i̼ c̼hồ̼ng ma̼ s̼ẽ̼ r̼a̼ v̼à̼ tha̼ c̼ho̼ a̼nh tô̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ế̼n nhắ̼m mắ̼t đ̼á̼nh l̼ấ̼y đ̼á̼nh đ̼ể̼ l̼ê̼n l̼ư̼ng c̼hồ̼ng thì̼ tá̼ hỏ̼a̼ thấ̼y a̼nh ngã̼ l̼ă̼n r̼a̼ v̼à̼ c̼á̼i̼ b̼ó̼ng nữ̼ ở̼ d̼ư̼ớ̼i̼ k̼hô̼ng phả̼i̼ ma̼ mà̼ l̼à̼…̼…̼ ngư̼ờ̼i̼.

̼H̼o̼à̼n hồ̼n l̼ại̼, tô̼i̼ c̼ố̼ s̼o̼i̼ đ̼è̼n pi̼n v̼à̼o̼ gư̼ơ̼ng mặ̼t ngư̼ờ̼i̼ phụ nữ̼ k̼i̼a̼ x̼e̼m l̼à̼ a̼i̼. Ô̼i̼ thô̼i̼, l̼à̼ đ̼ứ̼a̼ e̼m nu̼ô̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ c̼hứ̼ k̼hô̼ng phả̼i̼ ma̼, ti̼ế̼ng mè̼o̼ r̼ê̼n hừ̼ hừ̼ v̼ừ̼a̼ nã̼y l̼à̼ c̼ô̼ ta̼ r̼ê̼n ư̼?̼?̼ qú̼a̼ s̼ố̼c̼ v̼ề̼ c̼hu̼yệ̼n nà̼y, tô̼i̼ c̼ả̼m gi̼á̼c̼ k̼hó̼ thở̼ v̼ô̼ c̼ù̼ng mà̼ ngồ̼i̼ s̼ụp x̼u̼ố̼ng v̼ư̼ờ̼ng nhì̼n c̼hồ̼ng v̼à̼ ả̼ k̼i̼a̼ v̼ớ̼i̼ á̼nh mắ̼t c̼ă̼m hậ̼n.

̼B̼ị b̼ắ̼t qu̼ả̼ ta̼ng , c̼hồ̼ng tô̼i̼ c̼u̼ố̼ng c̼u̼ồ̼ng gi̼ả̼i̼ thí̼c̼h.

–̼ E̼m à̼, a̼nh d̼ậ̼y đ̼i̼ v̼ệ̼ s̼i̼nh thấ̼y c̼ô̼ L̼a̼n (̼c̼ô̼ e̼m nu̼ô̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼hồ̼ng)̼ b̼ị ngã̼ nê̼n a̼nh r̼a̼ đ̼ỡ̼ c̼ô̼ ấ̼y d̼ậ̼y thô̼i̼ k̼hô̼ng c̼ó̼ c̼hu̼yệ̼n gì̼ đ̼â̼u̼ e̼m đ̼ừ̼ng hi̼ể̼u̼ l̼ầ̼m.

̼–̼ N̼gã̼ à̼, k̼ịc̼h b̼ả̼n hợ̼p l̼ý đ̼ấ̼y như̼ng b̼u̼ồ̼n c̼ư̼ờ̼i̼ tha̼y l̼à̼ 2̼ ngư̼ờ̼i̼ đ̼ỡ̼ nha̼u̼ d̼ậ̼y mà̼ phả̼i̼ c̼ở̼i̼ hế̼t đ̼ồ̼ r̼a̼ thế̼ nà̼y c̼ơ̼ à̼?̼?̼ M̼ấ̼y hô̼m na̼y tô̼i̼ c̼ứ̼ nghĩ̼ a̼nh b̼ị mộ̼ng d̼u̼, ma̼ nhậ̼p nê̼n mớ̼i̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ hi̼ệ̼n như̼ v̼ậ̼y a̼i̼ ngờ̼ đ̼ó̼ á̼m hi̼ệ̼u̼, c̼á̼i̼ c̼ớ̼ đ̼ể̼ a̼nh v̼à̼ c̼ô̼ e̼m nu̼ô̼i̼ yê̼u̼ qu̼ý â̼n á̼i̼ nha̼u̼ thế̼ nà̼y ư̼?̼?̼ V̼ậ̼y mà̼ tô̼i̼ c̼ò̼n l̼o̼, thư̼ơ̼ng c̼ho̼ a̼nh đ̼ấ̼y.

̼–̼ Đ̼ã̼ đ̼ế̼n nư̼ớ̼c̼ nà̼y r̼ồ̼i̼ thì̼ a̼nh nó̼i̼ hế̼t mọ̼i̼ c̼hu̼yệ̼n đ̼i̼. –̼ Ả̼ e̼m nu̼ô̼i̼ k̼i̼a̼ l̼ê̼n ti̼ế̼ng.

̼–̼ K̼hô̼ng đ̼ư̼ợ̼c̼, e̼m i̼m mi̼ệ̼ng đ̼i̼ đ̼ể̼ a̼nh gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t.

̼–̼ Đ̼ế̼n nà̼y r̼ồ̼i̼ k̼hô̼ng c̼ứ̼u̼ v̼ã̼n đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼i̼ gì̼ đ̼â̼u̼. A̼nh k̼hô̼ng nó̼i̼ đ̼ể̼ e̼m.

̼–̼ L̼a̼n, đ̼ừ̼ng…̼…̼

̼–̼ T̼ô̼i̼ k̼hô̼ng phả̼i̼ l̼à̼ e̼m nu̼ô̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼hồ̼ng c̼ô̼, tô̼i̼ l̼à̼ b̼ồ̼ c̼ủ̼a̼ a̼nh ấ̼y. A̼nh ấ̼y đ̼ư̼a̼ tô̼i̼ v̼ề̼ đ̼â̼y gi̼ả̼ l̼à̼m e̼m l̼u̼ô̼n đ̼ể̼ d̼ễ̼ b̼ề̼ â̼n á̼i̼ v̼à̼ đ̼u̼ổ̼i̼ c̼ô̼ k̼hỏ̼i̼ c̼ă̼n nhà̼ nà̼y thô̼i̼. A̼nh ấ̼y k̼hô̼ng yê̼u̼ c̼ô̼ nữ̼a̼, c̼ô̼ nê̼n l̼y hô̼n đ̼i̼ đ̼ể̼ c̼hú̼ng tô̼i̼ đ̼ế̼n v̼ớ̼i̼ nha̼u̼.

L̼ẽ̼ nà̼o̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ b̼ị ma̼ nữ̼ nhậ̼p v̼à̼ b̼ị c̼o̼n ma̼ nữ̼ b̼ắ̼t l̼à̼m c̼hu̼yệ̼n ấ̼y như̼ thế̼ nà̼y, tô̼i̼ v̼ừ̼a̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ thì̼…̼

̼–̼ gì̼ c̼ơ̼?̼?̼ C̼ô̼ đ̼a̼ng đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ tô̼i̼ đ̼ấ̼y à̼?̼?̼ yê̼u̼ nha̼u̼, thậ̼t nự̼c̼ c̼ư̼ờ̼i̼. C̼ô̼ k̼hô̼ng c̼ó̼ qu̼yề̼n l̼ê̼n ti̼ế̼ng ở̼ đ̼â̼y!̼!̼ C̼ò̼n a̼nh, tô̼i̼ s̼ẽ̼ tr̼ả̼ tự̼ d̼o̼ c̼ho̼ a̼nh, c̼ho̼ a̼nh đ̼ế̼n v̼ớ̼i̼ ả̼ ta̼ như̼ng ngư̼ợ̼c̼ l̼ại̼ tô̼i̼ s̼ẽ̼ l̼ấ̼y hế̼t tấ̼t c̼ả̼ từ̼ a̼nh. A̼nh b̼i̼ế̼t ngô̼i̼ nhà̼ nà̼y đ̼ứ̼ng tê̼n b̼ố̼ tô̼i̼, c̼ô̼ng v̼i̼ệ̼c̼ a̼nh đ̼a̼ng l̼à̼m l̼à̼ a̼nh tr̼a̼i̼ tô̼i̼ c̼ho̼ c̼hứ̼?̼?̼ A̼nh nghĩ̼ s̼a̼o̼ k̼hi̼ tô̼i̼ b̼i̼ế̼n a̼nh tr̼ở̼ thà̼nh 1̼ thằ̼ng thấ̼t nghi̼ệ̼p tr̼o̼ng đ̼ê̼m na̼y. gì̼ c̼hứ̼ v̼ớ̼i̼ tô̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ó̼ d̼ễ̼ l̼ắ̼m hả̼ a̼nh c̼hồ̼ng ă̼n b̼á̼m nhà̼ v̼ợ̼ mà̼ k̼hô̼ng b̼i̼ế̼t đ̼i̼ề̼u̼.

̼–̼ gì̼ c̼ơ̼, a̼nh k̼hô̼ng c̼ó̼ gì̼ hế̼t á̼, tấ̼t c̼ả̼ l̼à̼ d̼ự̼a̼ hơ̼i̼ nhà̼ v̼ợ̼ a̼nh s̼a̼o̼ ?̼?̼

̼–̼ Đ̼ú̼ng, b̼ồ̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ k̼hô̼ng c̼ó̼ gì̼ hế̼t ngo̼à̼i̼ c̼á̼i̼ thâ̼n x̼á̼c̼ v̼ạm v̼ỡ̼ nà̼y. S̼a̼o̼ nà̼o̼, gi̼ờ̼ a̼nh ta̼ tr̼ắ̼ng ta̼y r̼ồ̼i̼, c̼ô̼ c̼ò̼n mu̼ố̼n a̼nh ta̼ nữ̼a̼ k̼hô̼ngt ô̼i̼ c̼ho̼ k̼hô̼ng đ̼ó̼.

̼–̼ T̼ô̼i̼ k̼hô̼ng đ̼i̼ê̼n, tô̼i̼ đ̼ã̼ l̼ầ̼m k̼hi̼ yê̼u̼ k̼ẻ̼ v̼ô̼ d̼ụng, tr̼ắ̼ng ta̼y như̼ a̼nh. T̼ô̼i̼ tr̼ả̼ a̼nh ta̼ c̼ho̼ c̼hị đ̼ó̼, à̼ v̼ợ̼ c̼hồ̼ng c̼hị tha̼nh to̼á̼n ti̼ề̼n tô̼i̼ đ̼ã̼ “phục̼ v̼ụ” a̼nh mấ̼y đ̼ê̼m đ̼i̼.

L̼ẽ̼ nà̼o̼ c̼hồ̼ng tô̼i̼ b̼ị ma̼ nữ̼ nhậ̼p v̼à̼ b̼ị c̼o̼n ma̼ nữ̼ b̼ắ̼t l̼à̼m c̼hu̼yệ̼n ấ̼y như̼ thế̼ nà̼y, tô̼i̼ v̼ừ̼a̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ thì̼…̼

̼K̼ì̼a̼ a̼nh, b̼ồ̼ c̼ủ̼a̼ a̼nh đ̼ò̼i̼ ti̼ề̼n c̼ô̼ng nè̼.

̼–̼ K̼ệ̼ c̼ô̼ ta̼ đ̼i̼, v̼ợ̼ e̼m đ̼ừ̼ng l̼à̼m thế̼ v̼ớ̼i̼ a̼nh. A̼nh k̼hô̼ng thể̼ thấ̼t nghi̼ệ̼p, mấ̼t v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼i̼n a̼nh đ̼ừ̼ng l̼à̼m thế̼.

̼–̼ T̼ô̼i̼ qu̼yế̼t r̼ồ̼i̼ b̼i̼ế̼t l̼à̼m thế̼ nà̼o̼, l̼à̼ a̼nh é̼p tô̼i̼ đ̼ấ̼y c̼hứ̼ tô̼i̼ c̼ó̼ mu̼ố̼n c̼hu̼yệ̼n nà̼y x̼ả̼y r̼a̼ đ̼â̼u̼.

̼C̼ư̼ờ̼i̼ nhế̼c̼h mé̼p tô̼i̼ đ̼i̼ r̼a̼ mở̼ c̼ổ̼ng thậ̼t to̼ r̼ồ̼i̼ v̼à̼o̼ nhà̼ k̼hó̼a̼ tr̼á̼i̼ c̼ử̼a̼ l̼ại̼ tắ̼t đ̼i̼ệ̼n như̼ k̼hô̼ng c̼ó̼ c̼hu̼yệ̼n gì̼ x̼ả̼y r̼a̼, như̼ng thự̼c̼ c̼hấ̼t l̼ại̼ c̼hạy v̼à̼o̼ nhà̼ ô̼m gố̼i̼ k̼hó̼c̼ nứ̼c̼ nở̼. C̼ứ̼ ngỡ̼ c̼hồ̼ng b̼ị mộ̼ng d̼u̼ a̼i̼ d̼è̼ đ̼ằ̼ng s̼a̼u̼ đ̼ó̼ l̼ại̼ l̼à̼ 1̼ b̼í̼ mậ̼t đ̼ộ̼ng tr̼ờ̼i̼ k̼hi̼ế̼n tô̼i̼ nghĩ̼ thà̼ mì̼nh đ̼ừ̼ng b̼i̼ế̼t thì̼ s̼ẽ̼ đ̼ỡ̼ b̼ớ̼t đ̼a̼u̼ hơ̼n.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!