C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼’̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼’̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼

H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼’̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ơ̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼/̼3̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼1̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼”̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼.̼.̼.̼

̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼g̼a̼p̼-̼l̼a̼i̼-̼c̼h̼i̼e̼n̼-̼s̼i̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼m̼a̼t̼-̼1̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼q̼u̼a̼i̼-̼x̼e̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼2̼4̼0̼8̼4̼1̼5̼4̼6̼5̼5̼.̼h̼t̼m̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼

̼Đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼“̼Q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼-̼4̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼,̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼”̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼.̼

̼Đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼o̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼đ̼u̼a̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼

̼C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼đ̼u̼a̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼L̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼X̼ó̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼1̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼”̼.̼

̼R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼”̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼.̼

̼R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼”̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼”̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼”̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼”̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ế̼”̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼”̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼é̼o̼”̼.
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼n̼-̼x̼o̼a̼-̼t̼a̼n̼-̼g̼o̼c̼-̼n̼a̼n̼-̼d̼u̼a̼-̼x̼e̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼p̼h̼e̼p̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼1̼9̼2̼3̼3̼2̼4̼1̼3̼9̼1̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!