C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼

Ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼H̼ọ̼a̼ ̼M̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼.

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼.

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼ọ̼a̼ ̼M̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼C̼ ̼(̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼P̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.

C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼.̼ ̼–̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼.̼ ̼–̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼C̼ ̼(̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼P̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼..

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼.̼ ̼–̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼. ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼”.

̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼”̼, ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼.

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼…

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼”̼.C̼h̼á̼u̼ ̼P̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼”̼.

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼H̼ọ̼a̼ ̼M̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼….

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!