C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼‘̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼’̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼.̼

̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼“̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼”̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼6̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼C̼-̼2̼6̼2̼.̼0̼9̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ơ̼-̼m̼o̼ó̼c̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼0̼R̼-̼0̼0̼2̼.̼9̼4̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼–̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼L̼ộ̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼

̼X̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ủ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼p̼h̼ê̼”̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼p̼h̼ê̼”̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼r̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!