C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼3̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼7̼A̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼(̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼3̼7̼A̼-̼3̼9̼6̼.̼1̼1̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼2̼,̼3̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!