C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ê̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼:̼ ̼D̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼

T̼A̼N̼D̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

T̼A̼N̼D̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼e̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼e̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼8̼1̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼1̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỵ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!