C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼:̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ả̼n̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼

T̼ố̼i̼ ̼5̼/̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼.̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ố̼ ̼t̼i̼.̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼.̼6̼3̼2̼,̼3̼3̼ ̼t̼.̼ỷ̼ ̼đ̼.̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼”̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼.̼ố̼ ̼t̼.̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼.̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼.̼n̼g̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼h̼a̼y̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼.̼

C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼.̼ạ̼i̼ ̼g̼.̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼0̼

S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼7̼0̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼.̼á̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼s̼.̼ả̼n̼ ̼g̼i̼.̼á̼ ̼t̼.̼r̼ị̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼ ̼l̼ư̼ợ̼.̼n̼g̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼3̼9̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼”̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼m̼,̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼s̼ò̼,̼ ̼v̼ỏ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼p̼…̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼”̼.̼

̼”̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼i̼.̼ề̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼é̼p̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ơ̼n̼.̼

̼H̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼i̼.̼ề̼n̼ ̼b̼.̼á̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼.̼ả̼ ̼t̼i̼.̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼”̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼1̼0̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼.̼n̼ ̼c̼.̼â̼y̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼.̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼.̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ư̼.̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ư̼.̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼.̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼T̼.̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼.̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ư̼.̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ư̼.̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼.̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼ ̼–̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼N̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼1̼9̼8̼8̼ ̼–̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼B̼.̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼”̼1̼ ̼ă̼n̼ ̼5̼”̼.̼

̼”̼T̼.̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼N̼ơ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼.̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼”̼T̼.̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼N̼ơ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼.̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼.̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼a̼i̼,̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼.̼n̼ ̼v̼.̼a̼y̼ ̼n̼g̼.̼â̼n̼ ̼h̼à̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ố̼c̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼.̼á̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼n̼g̼ ̼s̼ả̼.̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼.̼ ̼G̼i̼.̼á̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼-̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼.̼u̼ ̼đ̼.̼ồ̼n̼g̼/̼m̼2̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼á̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼.̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼.̼ợ̼,̼ ̼c̼ộ̼.̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ã̼.̼i̼ ̼s̼u̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼.̼â̼n̼ ̼h̼à̼.̼n̼g̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼.̼ợ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼í̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼.̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼.̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼3̼4̼0̼ ̼h̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼

S̼â̼n̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼â̼n̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼.̼u̼ ̼t̼.̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼V̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼n̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼d̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼.̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼.̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼.̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼.̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ố̼n̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼.̼t̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼.̼ệ̼u̼ ̼U̼.̼S̼.̼D̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼h̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼R̼i̼v̼i̼e̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼e̼ ̼V̼i̼s̼t̼a̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼V̼i̼s̼t̼a̼ ̼V̼e̼r̼d̼e̼,̼ ̼F̼e̼l̼i̼z̼ ̼e̼n̼ ̼V̼i̼s̼t̼a̼,̼ ̼W̼a̼t̼e̼r̼i̼n̼a̼ ̼S̼u̼i̼t̼e̼s̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼K̼N̼ ̼P̼a̼r̼a̼d̼i̼s̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼8̼0̼0̼ ̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼.̼n̼ ̼b̼ạ̼.̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼.̼n̼g̼ ̼s̼.̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼.̼n̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼.̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼.̼n̼g̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ạ̼i̼ ̼g̼.̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼ữ̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼

T̼r̼ả̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼d̼.̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼T̼r̼ầ̼̼n̼ ̼C̼ẩ̼̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼b̼ổ̼̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼-̼C̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼”̼,̼ ̼ủ̼̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼ô̼̣̼ ̼”̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼…̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼.̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼.̼S̼.̼D̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼F̼u̼n̼d̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼ ̼B̼i̼l̼l̼ ̼G̼a̼t̼e̼s̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼.̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼…̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼0̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼p̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼1̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!