C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼‘̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼’̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼.̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼H̼.̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼H̼.̼L̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼.̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼9̼/̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼8̼.̼3̼,̼ ̼P̼.̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼7̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼.̼1̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼0̼,̼1̼5̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼(̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!