B̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼B̼u̼k̼ ̼S̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼B̼u̼k̼ ̼S̼o̼)̼.

V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼r̼o̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼r̼o̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ô̼n̼g̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼L̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼.̼5̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼L̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼D̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼.̼5̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼L̼,̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼P̼.̼H̼.̼K̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼.̼5̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼L̼,̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼U̼.̼G̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼.̼H̼.̼T̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼L̼o̼a̼,̼ ̼P̼.̼2̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼
̼B̼à̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼

̼B̼à̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼L̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼.̼5̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ô̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!