B̼ố̼ ̼l̼.ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼x̼.ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼.ố̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼

L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼.ấ̼p̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼v̼.ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼l̼á̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼.̼ ̼N̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼.á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼”̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼T̼ò̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼.̼N̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼.é̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼

T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.ủ̼ ̼g̼.â̼y̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼N̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼8̼0̼%̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼.h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼.ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼o̼h̼a̼

A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼9̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼.̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼.̼ô̼ ̼x̼.̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼.̼


R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼9̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼.̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼.̼ô̼ ̼x̼.̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼.̼h̼ả̼y̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼

̼D̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼.̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼.̼ớ̼ ̼h̼.̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼.̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼.̼


C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼.̼ô̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼.̼ô̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼.̼

̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼.̼h̼ọ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼g̼u̼y̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼.̼ă̼n̼ ̼đ̼.̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼.̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼.̼á̼p̼ ̼l̼u̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼.̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼.̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼â̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼t̼p̼-̼h̼c̼m̼-̼n̼a̼m̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼l̼a̼o̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼o̼t̼o̼-̼v̼a̼o̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼s̼a̼u̼-̼m̼a̼u̼-̼t̼h̼u̼a̼n̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!