B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼?̼”̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼á̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼S̼ẵ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼e̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!