B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼ọ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼à̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼?

L̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼Y̼ ̼W̼i̼n̼ ̼Ê̼b̼a̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼Y̼ ̼N̼i̼n̼ ̼Ê̼b̼a̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼H̼’̼w̼a̼n̼ ̼Ê̼b̼a̼n̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼ ̼B̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼E̼b̼u̼ô̼r̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼D̼e̼l̼ ̼E̼n̼u̼ô̼l̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼.̼D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼J̼u̼ố̼t̼ ̼Ê̼n̼u̼ô̼l̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼è̼ ̼n̼h̼è̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼J̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼\b̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼á̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼h̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼J̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼o̼ẹ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼”̼.

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼J̼u̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼J̼u̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Y̼ ̼D̼e̼l̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼

̼T̼r̼o̼ng̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼’̼B̼L̼u̼â̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼x̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼r̼á̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼J̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Y̼ ̼D̼e̼l̼.L̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼.

Đứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼ ̼N̼i̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼

Đứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼ ̼N̼i̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼’̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼E̼n̼u̼ô̼l̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼Y̼ ̼D̼e̼l̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼H̼B̼’̼L̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼:̼ ̼“̼C̼o̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼r̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼r̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼H̼’̼B̼l̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼ỉ̼ ̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!