B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼H̼i̼ê̼̣̼p̼ ̼H̼ò̼̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ã̼̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼h̼ư̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼s̼ố̼̼ ̼5̼1̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼B̼C̼Đ̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼B̼C̼Đ̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼H̼i̼ê̼̣̼p̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼v̼ề̼̼ ̼á̼̼p̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Â̼.̼V̼.̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼̼n̼g̼ ̼L̼ơ̼̣̼i̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼b̼ố̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼á̼̼p̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼K̼.̼)̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼á̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼t̼r̼í̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼̼.̼ ̼D̼ù̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼ý̼̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ó̼̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼ ̼b̼i̼ế̼̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼a̼̣̼p̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼t̼h̼á̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼c̼ố̼̼ ̼c̼h̼ấ̼̼p̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼K̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼̼a̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼̼m̼ ̼m̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼í̼̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼ư̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼v̼u̼̣̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼,̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ấ̼̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼,̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼T̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ấ̼̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼V̼.̼ ̼U̼.̼ ̼-̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼T̼r̼á̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼

̼Đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼6̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼S̼ử̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼u̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼7̼C̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼7̼C̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼N̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼á̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!