Á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼:̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ế̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼c̼h̼ị̼”̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

L̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼m̼ ̼l̼ú̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼2̼/̼5̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼l̼ư̼ợ̼n̼”̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼-̼m̼o̼b̼i̼l̼e̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼á̼t̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

V̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼c̼h̼ị̼”̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼á̼t̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

G̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼…̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼r̼ậ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼r̼ậ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼4̼3̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!